Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Digitaal toetsen

Digitaal toetsen

De UvA biedt meerdere mogelijkheden om digitale toetsen/tentamens af te nemen bij studenten. Het integreren van digitaal toetsen in je onderwijs is één van de manieren om je onderwijs te versterken. Je kunt met digitaal toetsen zowel de kwaliteit van je toetsen verbeteren als effectiever en efficiënter gaan werken.

Introductie

Een digitaal tentamen is een tentamen dat met een toetsapplicatie op de computer wordt afgenomen. Wat ruimer geformuleerd is digitale toetsing het inzetten van ICT-tools in het ontwikkelen, samenstellen, afnemen, beoordelen en analyseren van tentamens. Binnen de toetsapplicatie worden tentamenvragen ontworpen en worden tentamens samengesteld. De studenten ontvangen digitale feedback op hun prestaties. De resultaten van studenten zijn in de toetsapplicatie te analyseren, zoals kwaliteit van de items en de cesuurbepaling.

Digitaal toetsen omvat de volgende onderdelen:

 • Een digitale itembank (collectie open en/of gesloten vragen)
 • Een afnametool voor het online afnemen van tentamens
 • Digitaal gegenereerde feedback
 • Digitaal gegenereerde analyse
Video wordt geladen..

Wat is de meerwaarde voor mijn onderwijs?

Digitale toetsing heeft meerwaarde voor student en docent. Voor studenten is het fijner om te typen dan om te schrijven, bovendien is het gebruik van een computer logischer in de ogen van de student. Ook blijkt uit een literatuurstudie dat digitale toetsing positieve effecten kan hebben op de toetskwaliteit wanneer dit correct wordt ingezet. Zowel summatieve als formatieve toetsen kunnen online worden afgenomen.

Het aanbieden van een digitale toets heeft diverse voordelen:

 • Gesloten vragen kunnen geautomatiseerd nagekeken worden, dit gaat dus sneller.
 • Er is geen sprake van onleesbare handschriften.
 • Je kunt gebruikmaken van multimedia en andere functies die bij het schriftelijk afnemen van een toets niet mogelijk zijn.

 

De voordelen van digitaal toetsen kunnen zijn:

 • Formatieve toetsen kunnen flexibel worden aangeboden, waarmee het ook mogelijk is om studenten op zelfgekozen momenten formatieve toetsen te laten maken.
 • Een toets kan worden verrijkt met digitale representaties die op papier minder of weinig waarde hebben; afbeeldingen, video, visualisaties en gebruik van beroepsapplicaties maken het mogelijk om toetsen aan te laten sluiten bij de wetenschappelijke- en andere -beroepspraktijk.
 • Het schrijven van lange stukken tekst op papier is steeds minder gebruikelijk. Voor tentamens biedt digitaal toetsen de mogelijkheid om korte en lange teksten te typen. Bovendien kan een student een gegeven antwoord makkelijk herformuleren en verduidelijken voor de docent.
 • Feedback kan (direct na of in een formatieve toets) digitaal worden gegeven, zo nodig ingebouwd in de toets. Voor formatieve toetsvormen kan peer-feedback worden ingebouwd.
 • Tentamens kunnen digitaal worden nagekeken.

 

Kort op een rijtje:

Itembank: Automatisch toetsen samenstellen vanuit een opgebouwde itembank;

Toetsmatrijs: Maak een toetsmatrijs en selecteer daarbij welke vragen in de uiteindelijke toets komen. 

Vraagtypen: Gevarieerde toetsen mogelijk door grote variëteit aan vraagtypen;

Multimedia: Toevoegen van beeld en/of geluid aan toetsvragen;

Scoretypen: Gesloten vragen worden automatisch nagekeken en open vragen worden handmatig digitaal nagekeken;

Objectiviteit: Met één druk op de knop de mogelijkheid om verticaal, horizontaal of anoniem na te kijken;

Samenwerken: Makkelijk samenwerken door de toetsomgeving te delen met andere docenten (bv. voor een 2nakijkronde of het opstellen van een itembank);

Vraaganalyse: Direct na toetsafname toegang tot analysegegevens van vragen en toetsen.

De onderwijskundige voordelen komen allemaal terug in de stappen van de toetscyclus in de omgeving van TestVision.

Video wordt geladen..

Formatief en summatief toetsen

 

Formatief of summatief toetsen?

Formatief toetsen is vaak tussentijds en heeft als doel om de student en docent inzicht te geven in de studievoortgang en zo bij te sturen naar een succesvol resultaat. Summatief toetsen is vaak achteraf en toetst of de student het beoogde niveau heeft gehaald. Een oude vergelijking tussen formatief en summatief toetsen komt uit de horeca. Formatief toetsen is de kok die de soep proeft, summatief toetsen is de klant die de soep proeft.

 

Formatieve toetsen

Toetsen kunnen worden gebruikt om docenten en studenten inzicht te geven in beheersing van een bestudeerd studieonderdeel of een verkregen competentie. Tussentijds toetsen met de juiste methodiek vormt een middel om studenten te activeren en hun leerproces te sturen. Als deze toetsen bij wijze van voortgangscontrole zijn afgenomen, en het leerproces willen bijsturen, hebben ze een formatieve functie. Formatief toetsen geeft informatie over studievoortgang terug aan de student (en docent), dus de kernfunctie van de toets is de feedbackfunctie. De studenten kunnen aan de hand van de toetsuitslag en de feedback bepalen waar de hiaten in hun kennis zich bevinden, en/of welke vaardigheden zij nog onvoldoende beheersen. Voor de docenten idem dito, met als doel het onderwijs eventueel aan te passen op basis van de hiaten afkomstig uit de formatieve toetsresultaten.

 

Summatieve toetsen

Het klassieke toetsmodel gebruikt toetsen aan het eind van een onderwijsperiode om na te gaan of studenten de stof of vaardigheid voldoende beheersen. Dit is summatief toetsen (men beoordeelt de som van alle inspanningen, en niet de tussentijdse vorm). Een studietoets levert doorgaans een score op die aangeeft in welke mate studenten iets beheersen: de score weerspiegelt het niveau van hun kennis en vaardigheden. De hoogte van het niveau bepaalt de uitkomst van beslissingen: slagen of zakken, voldoende of onvoldoende, toelaten of weigeren enzovoort. Een summatieve toets is een proeve van bekwaamheid en sluit als het ware iets af.

Dousma, T., Horsten, A. & Brants, J. (1997). Tentamineren. Groningen: Wolters-Noordhoff
H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke (2014). Toetsen in het hoger onderwijs. Bohn, Stafleu van Lochem.

Feedback

Feedback op tussen- of eindproducten kan natuurlijk ook digitaal. De kracht van digitale feedback ligt vooral in de feedback-workflow die gemakkelijk kan worden ingericht (bijv. meerdere docenten) en het hergebruiken van feedback (standaard-feedback).

Omdat in veel feedbacktools Rubrics (beschrijvende beoordelingsschalen) gebruikt kunnen worden ondersteunen ze het stroomlijnen van feedback op basis van (vooraf gecommuniceerde) criteria.